Zodiakas

Zodiakai ant nat?rali? akmen? (ametistas, kaln? krištolas, rožinis kvarcas, avanti?rinas, kalcitas)

Agatas apsaugo nuo nuži?r?jim?, pavydo ir blogos energijos. Agatas padeda iškrapštyti pamirštus arba pasisl?pusius talentus, suteikia ramyb? ir harmonij?. Agatai visais laikais buvo buvo laikomi s?km?s, gausyb?s, vidin?s harmonijos, ilgo, laimingo ir turtingo gyvenimo simboliu.

Tokio medelio “lapai” padaryti iš ametisto gabal?li?, kurie padeda išlaikyti blaiv? prot?, saugo nuo neapgalvot? sprendim?, nesusivaldymo. Jis išvaduoja iš li?desio, suteikia ramyb?, pusiausvyr?, harmonij?. Padeda atsikratyti praeities, gr?dina siel? ir skatina filantropij?. Jei intuityviai pasirenkate š? akmen?, vadinasi laikas yra eiti nauju keliu.

Skatina optimizm?, nauj? poži?r? ? gyvenim?, taip pat to, kas jau pasiekta, vertinim?. Puikus akmuo norint pašalinti k?no ir proto ?tamp?. Nešiokit?s su savimi kaip harmonijos akmen?.

Kaln? krištolas – “akmen? valdovas”. Kaln? krištolas miegamajame – gina nuo košmar? ir padeda atgaut j?gas, pails?ti, akmuo, pad?tas tarp g?li? – skatina j? augim?ir žyd?jim?, apsaugo nuo lig?… Ir nors nepamin?ta mažiausia dar 85 proc. vis? jo galimybi?, reikia pabr?žti: dirbantiems kompiuteriu kaln? krištolo kristalas, pad?tas prieš arba šalia monitoriaus, nukreipia elektromagnetin? lauk?, supant? kompiuter?, ir sugeria radiacij?, tod?l apsaugo akis ir smegenis nuo žalingo jos poveikio.

Rožinis kvarcas puikiai gydo dvasines ir sielos žaizdas, padeda nugal?ti sav?s menikinimo, nepasitik?jimo savimi jausm?. Jis nem?gsta tiesiogin?s saul?s, ilgai b?damas joje tarsi “išdega”, pasidaro dulsvai pilkas. Pasak senov?s kin? išmin?i?, rožiniame kvarce atsispindi Taikos ir Ramyb?s deiv?s švelnumas ir išmintis. Galtod?l pastaruoju dešimtme?iu randami didžiuliai rožinio kvarco klodai – juk mums taip tr?ksta meil?s, ramyb?s ir išminties.

Tokio medelio “lapai” padaryti iš rožinio kvarco gabal?li?, kurie stiprina apsaug? ir naikina blog? energij?, stimuliuoja meil?, švelnum?. Rožinis kvarcas – ramyb?s ir meil?s akmuo. Rožinio kvarco medis ne tik papuoš j?s? namus – jo aura pakraus namus teigiama energija, o šaknys sugers neigim?.